Néhány szó szövetségünk közhasznú jogállásáról, feladatairól és kötelezettségeiről

 

A Magyar Grappling Szövetséget a Fővárosi Törvényszék 2021.01.09.-én jogerőre emelkedett 16.Pk.60.583/2017/7 számú határozata alapján közhasznú szervezetként tartják nyilván.

A közhasznú jogálláshoz megkövetelt, előírt tartalmi feltételnek – kimutathatóan – a kérelem benyújtásától visszafelé számítva minimum két éven keresztül meg kellett felelnünk.

Jogszabályi kötelezettségeinken felül, a múltban is és jelenleg is alapvető gazdálkodási vállalásunk, hogy a szövetség vezetői és tisztségviselői feladataikat javadalmazás nélkül, társadalmi munkaként látják el, bevételeinket közhasznú célokat támogató tevékenységre fordítjuk.

(Az elmúlt években bevételeink 100%-a közhasznú tevékenységgel összefüggő bevétel, összes ráfordításunk 100%-a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás.

Személyi jellegű ráfordításaink, beleértve vezető tisztségviselők juttatásait is, 0 Ft.)

A közhasznú jogálláshoz megkövetelt tartalmi és formai feltételek jogszabályokban előírt és részletezett követelmények, amelyek kiterjednek:

 • civil szervezeti formánkra,
 • erőforrásaink megfelelőségére,
 • társadalmi támogatottságunk megfelelőségére, előírt gazdálkodási adatok megfelelősége mellett,
 • formai feltételként alapszabályunkra, működési szabályainkra és működési módunkra is, többek között:
 • a folytatott közhasznú tevékenységeinket az Alapszabályunkban felsoroltuk, illetve megjelöltük azt is, hogy ezeket a közhasznú tevékenységeket mely állami vagy önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódóan végezzük, továbbá hogy ezen közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő;
 • nem zárjuk ki, hogy tagjainkon kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásainkból;
 • gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályunkban meghatározott egyéb céljainknak megvalósítása érdekében, a közhasznú céljaink megvalósítását nem veszélyeztetve végzünk; (jelenleg nem végzünk gazdasági-vállalkozási tevékenységet)
 • gazdálkodásunk során elért eredményünket nem osztjuk fel, azt az Alapszabályunkban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítjuk
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytatunk, szövetségünk pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Szövetségünk minden éves beszámoló alkalmával köteles a közhasznúsággal kapcsolatos jelentését is elkészíteni és mellékelni a beszámoló mellé, bizonyítva azt is, hogy a jogszabályban előírt gazdálkodási és társadalmi támogatottsággal kapcsolatos feltételeknek továbbra is megfelel.

A közhasznúsági beszámolót az éves beszámolóval együtt a szövetség Felügyelő Bizottsága véleményezi és a Közgyűlés dönt az elfogadásáról.

Elfogadott Éves beszámolóink és Közhasznúsági jelentéseink itt tekinthetőek meg.

(Az alábbiakban részletek a Magyar Grappling Szövetség Alapszabályából, a közhasznú jogállással, alapvető céljaival és feladataival kapcsolatban)

„1. §

A Magyar Grappling Szövetségre vonatkozó általános rendelkezések

1. A Magyar Grappling Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) jogállása: országos sportági szakszövetség, önálló jogi személy. A Szövetség a Magyarországon működő, a WGC által elismert, annak fennhatósága alá tartozó nogi grappling és gi grappling szakágakban, a sportági versenyrendszerben részt vevő sportszervezetek által létrehozott, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény) meghatározott, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező országos sportági szakszövetség, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik.

2. …

A Szövetség jogállása: közhasznú.

.

.

9. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

10. A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján nyilvánosságra hozza. A Szövetség köteles továbbá a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint a könyvvizsgálói záradékot az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő 5. (ötödik) hónap utolsó napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni és közzétenni.

11. A Szövetség a Sporttörvény 20. § (1) bekezdése szerinti sporttevékenység szervezésével kapcsolatos tevékenységet fejti ki.

12. A Szövetség képviselői útján részt vesz a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) szervezetében, és annak tevékenységében.

13. A Szövetség képviseli a WGC-t, együttműködik vele. Az WGC előírásainak megfelelően fogadja a WGC megbízásából hivatalosan és a grappling, mint sportág és versenyrendszer fejlesztése érdekében hazánkba érkező sportvezetőket és sportszakembereket.

14. A Szövetség kiegyensúlyozott kapcsolatokat létesít és tart fenn a külföldi nemzeti grappling szövetségekkel, illetve egyéb sportszervezetekkel.

2. §

A Szövetség célja és feladata

1. A Szövetség célja:

A Szövetség mindenek felett álló legfőbb célja a grappling sportot művelők, valamint a grappling sportág művelésében aktív egyesületek színvonalas versenyzési lehetőségének folyamatos biztosítása, fejlődésének elősegítése és nyomon követése, érdekeinek képviselete.

A Szövetség célja a grappling sport népszerűsítése, fejlesztése, a sportág fejlődésének elősegítése, valamint a grappling sportág hazai és nemzetközi kapcsolatokban való képviselete, hozzájárulva a sportág egyetemes sportkultúra részeként való elismeréséhez. A Szövetségnek a sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti.

2. A Szövetség tevékenysége: A Szövetség Magyarország területén kizárólagos jelleggel szervezi és ellenőrzi a grappling sportágban folyó tevékenységet, ellátja a sporttörvény és az egyéb jogszabályokban az országos sportági szakszövetség részére meghatározott feladatokat, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit.

A szövetség – céljának megfelelően – az alábbi konkrét, jogszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeket fejti ki:

Közhasznú tevékenységeink, a hozzá tartozó közfeladat és jogszabályhely megadásával:

 • 1.
  Közhasznú tevékenység: sport
  Közfeladat: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek-és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása
  Jogszabályhely: 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)
 • 2.
  Közhasznú tevékenység: sport
  Közfeladat: Fővárosi szintű sport és szabadidősport
  Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 8.
 • 3.
  Közhasznú tevékenység: sport
  Közfeladat: Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek
  Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17.
 • 4.
  Közhasznú tevékenység: sport
  Közfeladat: Sport, ifjúsági ügyek
  Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.

 

3. A Szövetség alapvető feladata:

a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű és a nemzetközi sportszövetsége szabályzatainak megfelelő működését,

b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, mérkőzéseken való részvételét,

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezni a sportág részvételét a nemzetközi sportkapcsolatokban,

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a nemzetközi sporteseményeken,

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlásnevelés fejlesztését is) és gondoskodni ezek megvalósításáról,

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a sportköztestületek, a többi sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben,

g) az Alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését,

h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak végrehajtásáról,

i) meghatározni a sportág versenyzési és képzési koncepcióját a fogyatékkal élő / speciális nevelési igényű sportolók részére,

j) ellenőrizni az adott sportág versenyrendszerében szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos lebonyolítását,

k) nyertes pályázat esetén a kiemelt nemzetközi sportrendezvények magyarországi megrendezésével összefüggő állami feladatok ellátásában való közreműködés.

4. A Szövetség ellátja a jelen Alapszabályában, a sportága nemzetközi szervezetének grapplingre vonatkozó szabályzataiban, illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:

a) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról,

b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők Magyarországon történő versenyzéséhez,

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben a Sporttörvényben és a külön jogszabályban meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol,

d) érvényesíti a doppingtilalmat,

e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági követelményeket,

f) sportágában elláthatja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,

g) sportágában elláthat szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az állami sportcélú támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni,

h) stratégiai jellegű feladatai körében meghatározza a versenyzők minősítési szintjeit.

5. A Szövetség jelen Alapszabályban foglaltak szerint a grappling sportág területi, megyei helyi szintű feladatainak ellátására területi, megyei és helyi Szövetségeket hozhat létre.”